پنجمین جلسه تدوین ضوابط اقامتگاه‌های سنتی کشور برگزار شد