نهمین جلسه كارگروه تدوين ضوابط اقامتگاه‌هاي( هتل) سنتي كشور