عامری‌ها اولین هتل ایران بین هتل های برتر خاورمیانه

در طول نزدیک به پنج سال در روند بهره‌برداری خیلی در مورد هویت بخشی و‌ نزدیک کردن تعاریف بومی با استاندارد‌ها تلاش کردیم و با وجود سو‌ء تفاهمات  . در  بین متخصصین هتلداری کیفیت خدمات هویتی که به دنبالش بودیم رو تعریف کرد.

 

 

‬⁩

Leave a Reply